ATT

 

SZÉCSÉNY VÁROS

 

SZOCIÁLIS CÉLÚ REHABILITÁCIÓJA

AKCIÓTERÜLETI TERV

ÉMOP-3.1.1.-12

2013. február 7.


Tartalomjegyzék

 

 

1. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA.. 3

1.1. Akcióterület kijelölése. 3

1.2. Jogosultság igazolása. 8

1.3. Az akcióterületre vonatkozó alapadatok. 10

2. HELYZETELEMZÉS. 12

2.1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése. 12

2.2. Ingatlanpiaci viszonyok elemzése. 14

2.2.1. Tulajdonviszony vizsgálat 14

3. Az akcióterületen történő beavatkozások.. 15

3.1. A regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú állami támogatás keretében megvalósuló beavatkozások. 15

3.2. Beavatkozási típusok. 16

3.3.. Regionális Operatív Program 2007-13 között városrehabilitációs célú támogatás keretében megvalósuló projekt tartalma. 17

3.4. Összefoglaló táblázat az ÉMOP - 2007 -2013 pályázat keretében tervezett beavatkozásokról 28

 


1. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA

1.1. Akcióterület kijelölése

Szécsény városban a szociális rehabilitáció akcióterülete, melyet a 2011-2013 közötti időszakban fejleszteni kíván a város az 1. számú (Városközpont) városrészben található. Ezen városrészen belül került lehatárolásra az akcióterület, mely az alábbi közterületekkel határolható le:

Rákóczi út (hrsz.: 1699) – Dugonics utca (hrsz.: 1314) - Damjanich utca (hrsz.:1337) - Földút – 0179 hrsz közterület - 0180 hrsz közterület - 1567 hrsz közterület – 47 hrsz közterület – árok– Ady Endre utca (hrsz 66)

Az akcióterület nagysága: 30,3 ha.

 

 

1. ábra. Szécsény városrészei.

 

2. ábra Szécsény központi belterületének városrészei. Forrás: Szécsény város Integrált Városfejlesztési Startégia, 2012.

 

 

3. ábra. Szécsény városfejlesztési akcióterületeinek lehatárolása.

 

4. ábra. A funkcióbővítő- és a szociális városrehabilitációs akcióterület lehatárolása.

 

5. ábra. A szociális városrehabilitációs akcióterület lehatárolása.

 


1.2. Jogosultság igazolása

Az akcióterületnek az alábbi táblázatban megnevezett indikátorcsoportok közül legalább hármat teljesítenie szükséges a Pályázati felhívás c. dokumentum 25-27. oldalai alapján. Ezen indikátor csoportokból a minimum három elvárt szint felett, öt indikátorcsoportban meghatározott kritériumokat teljesíti az akcióterület.

 

Indikátorok

Határértékek,

Észak-Magyarország

Szociális rehabilitáció akcióterülete

Alacsony iskolázottság (Az indikátoroknak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell)

Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség körében magas volt 2001-ben

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálási adatok

Minimum 30%

35,9 %

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év felettiek körében alacsony volt 2001-ben

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálási adatok

Maximum 8%

7,0 %

Alacsony gazdasági aktivitás (Az indikátoroknak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell)

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok magas aránya 2001-ben (7,8,9 kategóriájú foglalkoztatási főcsoportúak/foglalkoztatottak)

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás

Minimum 30%

48,9 %

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül magas volt 2001-ben

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás

Minimum 65%

64,1 %

Munkanélküliség magas szintje (Az indikátoroknak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell)

Munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás

Minimum 14%

18,9 %

Tartós munkanélküliek aránya az akcióterületen magas volt 2001-ben (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)

Adatforrás: KSH 2001 Népszámlálás

Minimum 7%

10,4 %

Szegénység és kirekesztettség magas szintje (Az indikátoroknak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább kettőt teljesíteni kell)

Magas azon korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás

Minimum 15%

15,6 %

Önkormányzati tulajdonú lakások aránya magas az akcióterületen

Adatforrás: Önkormányzati nyilatkozat, 2010. évi adat

Minimum 10%

nincs adat

Az akcióterületen az önkormányzat által elosztott rendszeres szociális támogatásokból a lakásszámhoz viszonyított városi átlaghoz képest több támogatás (darabszám) került kiosztásra. (Beszámítható támogatásformák: rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás minden formája, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, adósságcsökkentési támogatás)

Adatforrás: Önkormányzati nyilatkozat, 2010. évi adat

A rendszeres szociális támogatások száma a háztartások számához képest legalább 1,5-szerese a városi átlagnak

nincs adat

A legfeljebb 3 éves gépjárművek alacsony aránya a lakásokhoz képest

Adatforrás: Önkormányzati nyilatkozat a gépjárműadó nyilvántartás alapján, 2011-es adat

A maximum 3 éves gépjárművek száma a lakások számához képest legfeljebb 60%-a a városi átlagnak

0,432 %


Erősen leromlott környezet (Az indikátoroknak való megfeleléshez a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell)

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül magas

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálási adatok

Minimum 25%

31,4 %

Magas volt a maximum egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálási adatok

Minimum 20%

17,2 %

1. Táblázat. Jogosultság igazolása. Világoszöld = az indikátor a határértéket teljesíti, sárga = az indikátor a határértéket nem teljesíti.

 

Ezen indikátorcsoporton kívül az alábbi kritériumok vonatkoznak az akcióterületre, melyeket mind teljesít az akcióterület:

  • Az akcióterület belterületen van. Ezt a 3.1. fejezet mutatja be.
  • Minden beavatkozás az akcióterületen történik, melyek egymásra szinergikus hatást gyakorolnak. Részletesen az 5. fejezet mutatja be az akcióterületen történő fejlesztéseket.
  • Az akcióterület hagyományos beépítésű területekből áll. Lakossága 500 főnél kisebb, az IVS antiszegregációs tervében szegregációval veszélyeztetett területnek jelöli. Lakossága: 457 fő.
  • 2001. óta nem történt 20%-nál nagyobb mértékben új lakás építés, vagy bontás az akcióterületen. Az akcióterület leromlott lakókörnyezete és Szécsény országosan általánosan alacsony presztízse miatt a piaci befektetők számára nem vonzó célpont az akcióterület, de maga a város sem.

1.3. Az akcióterületre vonatkozó alapadatok

Mutató neve

Mutató értéke

Szécsény közigazgatási területe (km2)

45,83 km2

Akcióterület területe (ha)

30,31 ha

Szécsény lakosság száma (fő)

5838 fő

Akcióterület lakosság száma (fő)

457 fő

 

Mutató megnevezése

Akcióterület  (patak - belterületi határ - Szentháromság tér - Rákóczi út - Dugonics út - Szontágh út - Damjanich út - belterületi határ)

Lakónépesség száma

457

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

19,0

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

60,4

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya

20,6

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

35,9

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában

7,0

Lakásállomány (db)

189

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

33,3

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

52,5

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

22,8

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

44,9

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

49,7

Állandó népesség száma

466

Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség körében

35,9

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség körében

7,0

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

48,9

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül

64,1

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta)

18,9

Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma)

10,4

Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt

15,6

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

31,4

Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

17,2

2. Táblázat. Az akcióterületre vonatkozó szociális alapadatok. Forrás: KSH Népszámlálás, 2001.

 


2. HELYZETELEMZÉS

2.1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése

Szécsény Város Önkormányzata Képviselőtestülete az építésügyről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § és a módosított 253/1997 (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett OTÉK felhatalmazása alapján készítette el a településszerkezeti tervet.

A településszerkezeti terv leírásának hatálya kiterjed Szécsény város teljes igazgatási területére, a hatálya alá tatozó területen területet felhasználni, telket alakítani, építési munkát végezni és ezekre hatósági engedélyt adni az általános hatósági előírásoknak (OTÉK, szabályok, stb.) megfelelően, a Településszerkezeti Terv leírása és a Településszerkezeti Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv együttes alkalmazásával lehet.

A város településszerkezeti tervének és az akcióterület szabályozási tervének áttekintése alapján megállapítható, hogy a jelen akcióterületi tervben tervezett fejlesztések megfelelnek a hatályos városrendezési terveknek.

6. ábra. Szécsény szabályozási terv részlete

7. ábra. Szécsény szerkezeti terv részlete


2.2. Ingatlanpiaci viszonyok elemzése

2.2.1. Tulajdonviszony vizsgálat

A szociális akcióterület tulajdonviszonyait az alábbi tervlap szemlélteti. Ezen látható, hogy a lakóingatlanok esetében jelentős a magán tulajdon. Önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakás elszórtan található az akcióterületen. A fejlesztésbe bevont lakóingatlanok, ahol az önkormányzat szociális rehabilitációt kíván végrehajtani, 100 %-ban önkormányzati tulajdonban vannak. A fejlesztéshez tartozó Önkéntes Tűzoltó Egység kialakítása állami ingatlanon valósul meg, amihez a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata szükséges. Mindez azt is jelenti, hogy az önkormányzatnak a projekt sikeres lebonyolításához a hozzájáruló nyilatkozaton kívül nincs szüksége ingatlanvásárlásra. Nagymértékű, értékesíthető területe nincs az önkormányzatnak.

3. Az akcióterületen történő beavatkozások

3.1. A regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú állami támogatás keretében megvalósuló beavatkozások

1/1. jelű beavatkozási terület: Rákóczi út 70. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítása

1/2. jelű beavatkozási terület: Rákóczi út 80. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítása

2/1. jelű beavatkozási terület: önkéntes tűzoltóőrs épület kialakítása

2/2. jelű beavatkozási terület: városi rendőr főkapitányság épületének tetőszerkezet felújítása, udvarának rendezése

3. jelű beavatkozási terület: projektben érintett épületek elérhetőségét biztosító belterületi utak felújítása

4. jelű beavatkozás: Ifjúsági és Szociális Szolgáltató iroda létesítése

 

 

 

3.2. Beavatkozási típusok

A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése

Beavatkozás típusa

Projekt neve

Melyik specifikus célhoz kapcsolódik

Megvalósítás feltétele

2013

2014

 

 

ROP támogatással

1. projekt: Rákóczi út 70. szociális bérlakások felújítása

1.1., 1.3.

Építési engedélyek beszerzése, támogatás megítélése

 

 

2. projekt: Rákóczi út 80. szociális bérlakások felújítása

2.2.

Építési engedélyek beszerzése, támogatás megítélése

 

 

3. projekt: önkéntes tűzoltóőrs épület kialakítása

2.2.

Építési engedélyek beszerzése Támogatás megítélése

 

 

4. projekt: rendőr főkapitányság épületének felújítása

1.1., 1.3., 2.3.

Építési engedélyek beszerzése, támogatás megítélése

 

 

5. projekt: utak felújítása

1.2., 2.1.

Építési engedélyek beszerzése, támogatás megítélése

 

 

6. projekt: Ifjúsági és Szociális Szolgáltató iroda létesítése

1.2.

Építési engedélyek beszerzése, támogatás megítélése

 

 

Magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán

---

---

---

---

---

Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani

---

---

---

---

---

 

 

 

3.3.. Regionális Operatív Program 2007-13 között városrehabilitációs célú támogatás keretében megvalósuló projekt tartalma

Projekt neve

Projekt helyszínének címe

Projekt helyszínének helyrajzi száma

Funkció-erősítés

Funkció- bővítés

Kapcsolódó funkció

Szociális bérlakások felújítása

Rákóczi út 70.

1466/1, 1466/2

×

 

Lakó funkció

Rákóczi út 80.

1461

×

 

Lakó funkció

Önkéntes tűzoltóőrs épület kialakítása

Rákóczi út 66.

1475

 

×

Közszféra funkció

Városi rendőr főkapitányság épületének felújítása

Rákóczi út 66.

1475

×

 

Közszféra funkció

Projektben érintett épületek elérhetőségét biztosító belterületi utak felújítása

Mártírok útja, Jókai utca

1493, 1431

×

 

 

Városi funkció

Ifjúsági és Szociális Szolgáltató iroda létesítése

Rákóczi út 70.

1466/1

 

új közösségi funkció)

×

Közösségi funkció

 


Rákóczi út 70. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítása (Hrsz: 1466/1, 1466/2)

A műemlékileg védett lakóépület Szécsény központjában található, a Rákóczi út 70 szám alatt. A barokk stílusú épület építési ideje a 18. század közepére tehető. Korábban posta-állomás, adóhivatal, kereskedőház, orvosi lakás és körzet, majd napjainkra társasház funkcióját tölti be.

Zártsorú, fűrészfogas beépítésű telken az L-alakú főépület (utcai,- és udvari szárny) mellett, egy udvari mellékszárny található. A főépületben 6 lakás, a mellékszárnyban 4 lakás van kialakítva.

A főépület a barokk stílusnak megfelelően kolostor boltozattal és kis részben dongaboltozattal fedettek kivétel az 1. sz. lakás és a kapualj, mely fafödémes. Az udvari mellékszárny egyszerűbb kialakítása valószínűleg a kiszolgáló személyzeté lehetett. Falazata vegyes (tégla, vályog), a födém pedig fából készült. A főépület 4. sz. lakása alatt kéthelyiséges boltozott pince található.

Lakások komfortosak így rendelkeznek legalább 12 négyzetmétert meghaladó lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC- vel, közművesítettséggel (víz, csatorna), melegvíz ellátással (elektr. bojler) és egyedi fűtési móddal (szilárdtüzelésű) kályhafűtéssel.

Felújítás célja:

A lelakott és elhasználódott szociális bérlakások teljes felújítása (padló és falburkolat).

Elektromos és gépészeti vezetékek, berendezések cseréje a kapcsolódó külső bekötésekkel együtt.

Nyílászárók cseréje illetve javítása, hőszigetelt üvegezéssel.

Kémények átépítése, kóracélcső bélelet elhelyezésével.

Belső helyiségek kiszellőztetése tetőn kívülre, elszívó ventillátorok elhelyezésével.

Lakások hasznos alapterülete:

I. Főépület

1. számú lakás 49,23 m2

2. számú lakás 40,46 m2

3. számú lakás 69,28 m2

Kapcsolódó kiszolgáló helyiségek (külső kamrák, tárolók): 36,98 m2

4. számú lakás 45,23 m2

5. számú lakás 34,71 m2

6. számú lakás 52,64 m2

Egyéb helyiségek: 52,46 m2

Kapcsolódó pince: 48,65 m2

I. Főépület nettó alapterülete: 344,01 m2

II. Udvari mellékszárny

7. számú lakás 40,98 m2

8. számú lakás 45,11 m2

9. számú lakás 33,52 m2

10. számú lakás 30,64 m2

Egyéb helyiségek (külső kamra, padlás feljáró): 11,69 m2

Kapcsolódó kiszolgáló helyiségek (külső kamrák, tárolók): 73,10 m2

II. Udvari mellékszárny nettó alapterülete: 161,94 m2

Teljes nettó alapterület: I + II = 505,95 m2

Felújítással érintett szerkezetek:

I. Főépület

I./1 Utcaszárny:

-          nyeregtető szerkezet lebontása majd átépítése,

-          az 1.számú lakás és kapualj fölötti fafödém javítása,

-          tetőtérben padlásburkoló téglák pótlása és elhelyezése,

-          hőszigetelés: padlásfödémen lépésálló hőszigetelés 14 cm vastagságban,

-          padlóburkolat: hideg és meleg burkolat, hő és nedvesség elleni szigetelés készítése,

-          tetőtéri oromfalak javítása, hiányok pótlása,

-          lécezés készítése hornyolt cserépfedés alá,

-          héjazat: hornyolt íves cserépfedés, natúrszínben,

-          bádogozás: horganyzott acéllemez függő-, és lefolyó csatornák, vápacsatornák, ablakpárkányok cseréje,

-          nyílászárók: eredeti ablakok javítása, felújítása, belső szárnyak hőszigetelt üvegezése, utólag elhelyezett ablakok cseréje az eredeti ablakoknak megfelelő méretben, új ajtók (eredeti méretek betartása) beállítása, régiek javítása és felújítása,

-          kőkeretes barokk kapu teljes felújítása, restaurálása,

-          udvar felöli kiskapu pótlása

I./2 Udvariszárny

-          félnyeregtető szerkezet lebontása majd átépítése,

-          hőszigetelés: padlásfödémen lépésálló hőszigetelés 14 cm vastagságban,

-          padlóburkolat: hideg és meleg burkolat, hő és nedvesség elleni szigetelés készítése,

-          tetőtéri oromfalak javítása, hiányok pótlása,

-          lécezés készítése hornyolt cserépfedés alá,

-          héjazat: hornyolt íves cserépfedés, natúrszínben,

-          bádogozás: horganyzott acéllemez függő -, és lefolyó csatornák, vápacsatornák, ablakpárkányok cseréje

-          nyílászárók: eredeti ablakok javítása, felújítása, belső szárnyak hőszigetelt üvegezése, utólag elhelyezett ablakok cseréje az eredeti ablakoknak megfelelő méretben, új ajtók (eredeti méretek betartása) beállítása, régiek javítása és felújítása,

-          kőkeretes pincelejáró ajtó és pince szellőző nyílások teljes felújítása, restaurálása

II. Udvari mellékszárny

-          A 7. és 8. számú lakás fölötti félnyeregtető szerkezet felújítása,

-          A 9. és 10. számú lakások fölötti félnyeregtető szerkezet lebontása majd átépítése,

-          fafödém igény szerinti (feltárás után) javítása (7-10 sz. lakás)

-          hőszigetelés: padlásfödémen lépésálló hőszigetelés 14 cm vastagságban, (7-10 sz. lakás)

-          padlóburkolat: hideg és meleg burkolat, hő és nedvesség elleni szigetelés készítése, (7-10 sz. lakás)

-          tetőtéri oromfalak javítása, hiányok pótlása (7-9 sz. lakás)

-          lécezés készítése hornyolt cserépfedés alá (7-9 sz. lakás)

-          héjazat: hornyolt íves cserépfedés, natúrszínben (7-9 sz. lakás)

-          bádogozás: horganyzott acéllemez függő-, és lefolyó csatornák, vápacsatornák, ablakpárkányok cseréje (7-9 sz. lakás)

-          nyílászárók: eredeti ablakok javítása, felújítása, belső szárnyak hőszigetelt üvegezése, utólag elhelyezett ablakok cseréje az eredeti ablakoknak megfelelő méretben, új ajtók (eredeti méretek betartása) beállítása, régiek javítása és felújítása (7-9 sz. lakás)

Teljes épületre vonatkozó általános előírások:

-          belső felületképzés: falfelület javítás, festéssel, fafelület javítása: alapozás-mázolás-fedőszín fehér zománcfestékkel, fémfelületek javítása: alapozás-mázolás szürke színben, pincében vakolat leverés, dörzsölt felületképzés.

-          külső felületképzés: utcai vakolat leverése, új lélegző vakolat készítése, lábazat leverése, lélegző vakolat készítése, fafelületek mázolása, cserépfedés natúr színben

-          kémények a jelenlegi előírásoknak megfelelő átépítése

-          Az épület elektromos energia ellátásának teljes felújítása elektromos tervek alapján.

-          Belső víz és szennyvíz rendszer teljes felújítása a szaniter termékek cseréjével együtt, gépésztervek szerint.

-          Belső udvar tereprendezése, csapadékvíz elvezetésének megoldása, térburkolat kialakítása.

-          A megosztott telekhatáron lévő téglakerítés átépítése, új nagykapu elhelyezésével.

Rákóczi út 80. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítása (Hrsz: 1461)

Az építéssel érintett ingatlan Szécsény város központjában található, főútról megközelíthető, a közműhálózat teljesen kiépített. A tervezett felújítás egy meglévő két lakásból álló főépület melyek jelenleg önkormányzati bérlakásokén működnek.

Az épület felújításra kerül a következők szerint:

A jelenlegi homlokzat foltokban lehullott vagy táskás ezeket a hibás részeket el kell távolítani és a megfelelő módon ki kell javítani.

A fő utca homlokzatán lévő ablakok és kiosztásuk nem illenek bele a folyamatosan szépülő és megújuló utca képbe ezért eltávolításra kerülnek, az új beépíteni kívánt nyílászárók fa szerkezettel készülnek. Az épület egyéb nyílászárói nem kerülnek kicserélésre, kizárólag felújításra és újra festésre, esetleges rossz állapotú vasalatok cseréivel kiegészítve.

A jelenlegi fa födémet a rossz állapota miatt alátámasztani, dúcolni szükséges. A födém helyreállítása és megerősítése szintén része a tervezett beruházásnak.

A tetőszerkezet szintén felújításra kerül, szaruzata illetve tetőlécezete is, a felújított tetőszerkezetre égetett agyag cserépfedés készül porhó alátétfóliával. A bádogos mesteri munkák szintén részei a felújításnak, a meglévő függő ereszcsatornák részlegesen lesznek, kicserélve a nagy része megmarad és felújításra kerül.

Az épület oldalfalain 10 cm vastag hőszigetelés készül, a padlástéren padig a fa gerendázat közeibe szálas hőszigetelés kerül 15,0 cm vastagságban a gazdaságos üzemeltetést elősegítve.

A meglévő kéménykürtők felhasználásával és új saválló kör keresztmetszetű csövek elhelyezésével a kémények is felújításra kerülnek.

Az épület homlokzatai dörzsölt nemes vakolatszínezést kapnak a lábazati szín és a nutázott pillér sötétszürke árnyalattal, az ablakok körüli díszítővakolat világosszürke árnyalattal a kialakításra kerülő párkány pedig fehér árnyalattal kerül kialakításra.

Önkéntes tűzoltóőrs épület kialakítása

A meglévő szolgálati lakás és melléképület (garázs) felhasználásával, új tűzoltóautó garázs kialakításával és ezen épületek összekapcsolásával kerül kialakításra a Szécsény és Térsége Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület számára egy helyi tűzoltóőrs.

A meglévő szolgálati lakásban kerül kialakításra az önkéntes tűzoltók számára egy öltöző és egy zuhanyzó helyiség, egy pihenő szoba és egy teakonyha-étkezővel. Az épületen belül az elektromos hálózat és a gépészeti vezetékek teljes cserére és átalakításra kerülnek.

A tűzoltóautó tárolására szolgáló garázs kerül kialakításra a meglévő épületek közé elhelyezve, a csatlakozó épületekkel összekapcsolva. A meglévő (jelenlegi) garázs épületben, az oltáshoz és ezek karbantartásához használt eszközök számára tároló helyiség kerül kialakításra valamint egy kompresszorhelyiség és egy kisebb raktár a meglévő válaszfalak megtartásával.

Az épületek külső síkján 7,0 cm-es hőszigetelő rendszer kerül kialakításra. A meglévő épület padlásán üveggyapot hőszigetelő paplan kerül elhelyezésre, az épület energetikai követelmények biztosítása érdekében.

A homlokzati nyílászárói cserére kerülnek, új korszerű hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre.

Az épületek összekapcsolása miatt a tetőszerkezet megbontásra kerül a héjazat és a tetőlécezés teljes elbontásra kerül. Új tetőlécezés új tetőhéjazat készül egységes kivitelben égetett agyagcseréppel natúr színben.

Az épületen belül a padlóburkolatok cserére kerülnek, a vizesblokk helyiség átalakítása miatt a falburkolat elbontásra kerül és az új gépészeti vezetékek elhelyezése után újraburkolásra kerül. A meglévő épületben a megmaradó belső nyílászárók újrafestésre kerülnek, a teljes épületben 2x-i tisztító fertőtlenítő meszelés készül.

A tűzoltóautó garázsában 2 db 4,00-4,50m-es méretű felgördülő szekcionált ipari kapu kerül beépítésre motoros meghajtással személyi bejáróval, így a tűzoltó autó a rendőrség udvarán belül meg tud fordulni.

A garázson kontyolt nyeregtető kerül kialakításra, az összekötő épületrészen a garázs és a meglévő szolgálati lakás közötti nyaktagon nyeregtető kerül kialakításra. A meglévő garázs tetőszigetelése teljes felületen cserére kerül. Az épület gépészeti rendszere teljes felújításra kerül. A tűzoltóautó garázsban az autó karbantartására szerelőakna kerül kialakításra.

A meglévő udvari falazott kerítés teljes hosszban elbontásra kerül.

A Mártírok útja felül a garázs tűzoltó autóval történő megközelíthetősége miatt a meglévő falazott kerítés elbontásra kerül, a helyén pedig a meglévő úttal összekapcsolt szegélykővel és lejtéssel kialakított viacolor burkolattal ellátott behajtó kerül kialakításra.

A tűzoltó őrsön szolgálatot teljesítők számára az épület a Mártírok út felöli bejárón megközelíthető.

Városi rendőr főkapitányság épületének tetőszerkezet felújítása, udvarának rendezése

A Szécsényi Rendőrkapitányság ingatlana a Rákóczi út és Mártírok út között helyezkedik el, személyi bejárata a Rákóczi út felől, gépjármű bejárata a Mártírok út felől van. Az udvarán garázsok, parkolók, felhagyott kutyakenel, valamint bűnjel tároló található. Az udvar csapadékvíz elvezetése csak részlegesen megoldott, a meglévő burkolatok töredezettek, megrongáltak, jelenlegi állapotukban nem felelnek meg az elvárt követelményeknek.

A főépület közelében megrongálódott térbeton található, amelyre az épületre hulló csapadékvíz nagy része ráfolyik, vízelvezetése csak részben megoldott.

Az udvarból távirányításos kapun keresztül lehet a Mártírok útjára kiközlekedni, amelynek útburkolata szintén megrongálódott.

Az út- és térburkolat felújítása indokolt, mivel az útburkolat annyira elhasználódott, hogy már balesetveszélyes, tervezett fejlesztéseknek nem felel meg és a csapadékvíz elvezetés csak részben megoldott.

A jelenleg elhanyagolt rendőrségi udvaron az alábbi építési munkák kialakítását tervezik:

A Mártírok úti kapubejárótól a tervezett tűzoltó autó garázsig egy ennek megfelelő terhelésű utat alakítunk ki, hogy a tűzoltó autók ezen az úton a garázs felé közlekedhessenek

Ezen az úton a tűzoltó autók számára egy autómosó helyet alakítunk ki a tervezett út burkolatában, ezt az autómosót a tűzoltó autón kívül a rendőrségi autók is használhatják

A kocsiszín előtt meglévő térburkolatot és a főépület közelében lévő térburkolatot egységes VIACOLOR burkolattal látjuk el olyan oldalesésekkel, hogy a vízelvezetés megoldott legyen

Személygépkocsi várakozóhelyeket előregyártott beton gyepráccsal alakítjuk ki

A főépületről eddig a térburkolatra folyó csapadékvizet zárt szelvénybe helyezzük és a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerbe kötjük. A kocsiszín előtt található térburkolatra hulló csapadékvizet egy járható betonfolyókával gyűjtjük össze és kötjük be a meglévő rácsos folyókába.

A Rendőrség udvarán a nem burkolt felületeket gyepesítjük, valamint 4db új lombos fát telepítünk, illeszkedve a meglévő fákhoz. Azokat a fenyőfákat, amelyek a tervezett közlekedési létesítmények közelébe kerülnek, úgy kell felmetszeni, hogy a biztonságos közlekedést ne akadályozzák.

A főépület tetőszerkezete komplett felújításra kerül, a tetőhéjazat és a lécezés valamint a bádogos szerkezetek elbontásra kerülnek. A tetőszerkezet tartó elemei jó állapotban vannak, bizonyos részeken ahol sérült az elemek cseréjét el kell végezni. A tetőszerkezet felújítása során, az épületen található bádogos szerkezetek teljes cserére kerülnek. A lemezfedés kialakítása előtt kiegészítő vízszigetelő réteg kerül elhelyezésre.

Az épület villámvédelmi rendszere a mai szabványoknak megfelelően kerül átalakításra, ill. újbóli kiépítésre.

Az átalakítás során, a teljes tetőszerkezeten kétcsöves hófogó rendszer kerül kialakításra, balesetvédelmi és vagyonvédelmi szempontból. A tetőszerkezeten jelenleg található tetőbevilágítók cserére kerülnek, megegyező számban és helyen kerülnek elhelyezésre. A tetőszerkezeten egységes új hornyolt cserépfedés készül natúr színben, natúr színű hornyolt gerinccseréppel.

A pályázat keretén belül a meglévő melléképületek tetőhéjazatai is felújításra kerülnek.

A meglévő bitumenes szigetelések jelentősen károsodtak, több helyen beáznak és felszakadoztak. A károsodások következtében a födémszerkezeten a beázási problémák miatt a vakolat több helyen sérült és így a szolgálati gépjárművekben kárt tehet. A gépjárművek tárolása a vakolathullás miatt lehetetlen. A szigetelés sérült részei elbontásra kerülnek, és a teljes felületen új csapadékvíz elleni szigetelés készül.

A födémszerkezet peremén kialakított csapadékvíz elvezetésére szolgáló ereszcsatornák, lefolyócsövek teljes cserére kerülnek.

A szigetelés helyreállítása után a födémszerkezetek alsó síkján a sérült vakolatrészek eltávolításra kerülnek, a vakolat pótlásra kerül, majd az új vakolaton 2x-i mészfestés készül.

Meglévő bizonyíték raktár átalakítása kerékpár tárolóvá is a pályázat része. A meglévő palafedés elbontásra kerül, a jelenlegi zárást biztosító drótfonatos lezárás elbontásra kerül. A tartószerkezet új zártszelvényből kialakított „lécezést” kap melyen új trapézlemez héjazat készül. Bádogos szerkezetek teljes cserére kerülnek.

A meglévő kutyakenelt bűnjel raktárrá alakítják. A meglévő épület teljes tetőszerkezete elbontásra kerül, bádogos szerkezetekkel együtt. A keneleket elválasztó falak és az udvar felöli falszerkezet teljes mértékben elbontásra kerül. Az udvar felől új falszerkezet kerül kialakításra, valamint a meglévő kerítésfalra (ráfalazással) új koszorú kialakításával kerül kialakításra, az udvar felé lejtő új féltető. A tetőszerkezet a főépület héjazatával megegyező héjalással kerül kialakításra. Új bádogozás készül, szegélyezések, ereszcsatornák és lefolyó.

Az épület előtt 1,0 m-es szélességben járda kerül kialakításra. A jelenlegi bűnjel raktár sem biztonságtechnikai sem esztétikai szempontból nem megfelelő ezért került áthelyezésre. A raktár kialakításával biztosíthatóvá válik a bűnjelek szakszerű fedett és zárt helyen történő tárolása. Az épület külső homlokzata újrafestésre kerül vakolatjavítás után.

 

Projektben érintett épületek elérhetőségét biztosító belterületi utak felújítása

A Jókai utca és Mártírok út Szécsény város belterületi útjai, kétoldali beépítéssel rendelkeznek.

A szociális városközpont rehabilitáció programja során a Jókai utca és Mártírok út egy része felújításra kerül.

A Jókai és Mártírok út sarkán lévő ingatlanon tűzoltóság kerül kialakításra, valamint a Mártírok útján kapukijáróval rendelkező Rendőrkapitányság épülete is felújításra kerül, ezért indokolt, hogy a környezetükben lévő megrongálódott állapotú utak is felújításra kerüljenek.

Tervezett út- és járdafelújításokkal az utcákon a közúti és gyalogos közlekedés biztonságossá válik, a meglévő folyókák rendezése pedig az utakra és környékére hulló csapadékvíz vízelvezetését teszi még biztonságosabbá.

Az útburkolatok itatott makadám illetve aszfalt burkolatként készültek, ám a jelentős közúti terhelés és a felújítás elmaradása miatt sok helyen kimosódások, kátyúk vannak, néhány helyen már az útalap zúzottkövei látszódnak.

Az út- és járdafelújítás igen indokolt, mivel az útburkolat annyira elhasználódott, hogy már balesetveszélyes, jelentős számú lakos érdekeit szolgálja, az érintett területen található a Rendőrkapitányság, Tűzoltóság, Malom és a Jókai utcán keresztül közelíthető meg a Térségi szennyvíztisztító telep, egyes szakaszokon a kimosódott burkolat felújítása forgalombiztonsági okokból különösen indokolt.

Tervezett burkolat felújítás az érvényben lévő erre vonatkozó rendelet értelmében nem építési engedélyköteles, mivel: meglévő útburkolat felújítása történik, új forgalmi sávval történő burkolatszélesítés nem történik, vízelvezetési rendszere nem változik, idegen ingatlan igénybevétele nem történik, önkormányzati területen folyik kivitelezés, közműkiváltás nem történik.

A Jókai út tervezett útfelújítási hossza: 160 m

A Mártírok útja tervezett útfelújítási hossza: 57 m

A Jókai utcában meglévő megrongálódott beton folyókákat új előregyártott betonszerkezetű, járható folyókákra kell cserélni, betonágyba fektetve, illetve azon a rövid szakaszon, ahol a jobb oldalon hiányzik, ott a meglévő épületek védelme érdekében el kell helyezni, a jobboldali terméskő folyókát át kell építeni úgy, hogy a megemelt útpályaszinthez igazodjon és a jelenlegi balesetveszélyes mélysége megszűnjön. A jobb oldali földpadka több helyen magasabb, mint az útburkolat szintje, így az út teljes hosszában padkarendezést kell végezni.

Ezáltal a vízelvezetés és a közúti forgalom biztonságát is növeljük.

A Mártírok útján a kiemelt szegélyek mellett folyik az összegyülekezett csapadékvíz a víznyelőkig, ez a tervezett az útfelújítás után sem változik.

A Mártírok útján két jelentős forgalmú kapukijáró található, amelyek a városközpont rehabilitációval érintettek, az egyik a Rendőrkapitányság meglévő kapukijárója, a másik pedig a tervezett Tűzoltóság új kapukijárója.

Mindkét kapukijárót az útfelújítással egy időben kell kiépíteni, figyelembe véve, hogy mindkettőn tűzoltó autók forgalma is lesz. A Tűzoltósági kapubejáró a tervezett garázs kapuig, a Rendőrségi pedig a meglévő kapuig épül ki.

Ahol a járdaburkolat kiemelt szegéllyel kapcsolódik az útburkolathoz, azokon a szakaszokon a meglévő kiemelt szegélyt az új járdaszintre kell emelni (Jókai utcában a teljes hosszon a bal oldalon cserélni kell a kiemelt szegélyt, annak rossz állapota miatt). Ahol zöldsávhoz kapcsolódik a felújítandó járda, ott a zöldsáv felé kerti szegélyt kell elhelyezni, ezáltal biztosítjuk a járda megfelelő élettartamát. Ezáltal tájba illő, esztétikus környezetbe helyezzük a felújított járdát.

Tervezett út és járdafelújítással az érintett szakaszon a közúti és gyalogos közlekedés forgalombiztonságát jelentősen növeljük és esztétikus környezetet alakítunk ki.

A vízvezeték és szennyvízcsatorna üzemeltetőjével előzetesen egyeztettünk a tervezett felújításokról. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szennyvízcsatorna is és a vízvezeték is igen rossz állapotú, kb. 50 éves, ezért a felújítandó útburkolat alá eső szakaszokon (ami gyakorlatilag a teljes útfelújítási szakasz), az üzemeltető szóbeli állásfoglalása szerint cserélni szükséges ezeket a vezetékeket.

Ifjúsági és Szociális Szolgáltató iroda létesítése

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek keretében, a célcsoport szociális kohéziójának megvalósulását az akcióterületen létrehozott Ifjúsági és Szociális Szolgáltató Iroda biztosítja.

A pályázat keretében központi szerepet játszik a rehabilitációs tevékenység komplex és integrált megvalósításában az Ifjúsági és Szociális Szolgáltató Iroda.

A szolgáltató iroda térítésmentesen nyújt szociális célú szolgáltatásokat, a beavatkozás területén, a hátrányos helyzetű célcsoport, - illetve az anti-szegregációs tervben is megjelölt (Damjanich út, Szontágh út, Dankó út.) - szegregációval veszélyeztetett célterület lakossága számára. A soft-, illetve programalap csomag keretében megvalósítani kívánt közösségfejlesztési-, munkaerő-piaci felzárkózást segítő képzési-, hagyományőrző-, valamint az ATT-ben készített szociális igényfelmérésre alapozva, iskoláskorú gyermek számára tanulást segítő klub tevékenységek előkészítési, szervezési, koordinálási és lebonyolítási feladatait teljes egészében az Ifjúsági és Szociális Szolgáltató iroda látja el, a megvalósítás és a fenntartás idejére egyaránt biztosított 2 fő szakirányú alkalmazott segítségével. A városban az iskoláskorú gyerekek korcsoporti és hátrányos helyzetű megoszlása alapján látható, hogy a programoknak valós és megfelelő létszámú célcsoportja lesz a beavatkozás területén.

A tanulást segítő tevékenység mellett a hátrányos helyzetű fiatalok számára tapasztalatszerzési céllal szervez ingyenes hazai- ill. nemzetközi csereprogramokat, (pl.: játszótérépítés) és biztosít pályaválasztási tanácsadást.

Az önkormányzati tulajdonú iroda az akcióterület középpontjában, a 1466/1 hrsz. alatti, műemléki épületben, a Rákóczi út 70. alatt található, amely egyben az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások épülete. Az iroda a lakossági tájékoztatáshoz, toborzáshoz és előkészítéshez ideális elhelyezkedésű. A 20,9 m2 nagyságú, + 4 m2 nagyságú mosdó/WC helységekből kialakított iroda, a célcsoport közvetlen közelében található, főútra nyíló bejárati ajtóval, mindenki számára könnyen elérhető és megközelíthető helyen.

 

 

Létszám (fő)

 

 

Összesen

Összesenből

 

HH

HH-ból HHH

 

6 évesek

54

19

4

1. osztály

7 évesek

52

17

5

2. osztály

8 évesek

52

21

7

3. osztály

9 évesek

65

19

5

4. osztály

Alsó tagozat összesen

223

76

21

Alsó tagozat összesen

10 évesek

55

31

10

5. osztály

11 évesek

68

35

18

6. osztály

12 évesek

46

25

14

7. osztály

13 évesek

18

15

6

8. osztály

Felső tagozat összesen

187

106

48

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Önkormányzati nyilvántartás (2013. január)

 

3.4. Összefoglaló táblázat az ÉMOP - 2007 -2013 pályázat keretében tervezett beavatkozásokról

Tevékenység típusa

Gazdasági célú

Városi funkciót erősítő

Közösségi célú

Közszféra funkcióit erősítő

Lakás célú

„Soft” tevékenység

ESZA-típusú tevékenység

Magánberuházás a projekttel párhuzamosan

Finanszírozó strukturális alap

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ESZA

Nem támogatott

Projektelem neve

 

Projektben érintett épületek elérhetőségét biztosító belterületi utak felújítása

Ifjúsági és Szociális Szolgáltató iroda létesítése

Önkéntes tűzoltóőrs épület kialakítása

Szociális bérlakások felújítása

Humán Fejlesztési Program

Humán Fejlesztési Program

 

Projektelem helyszíne

 

Mártírok útja, Jókai utca

Rákóczi út 70.

Rákóczi út 66.

Rákóczi út 70.

Nem releváns

Nem releváns

 

hrsz.

 

1493, 1431

1466/1

1475

1466/1, 1466/2

Nem releváns

Nem releváns

 

Projektelem neve

 

 

 

Városi rendőr főkapitányság épületének felújítása

Szociális bérlakások felújítása

 

 

 

Projektelem helyszíne

 

 

 

Rákóczi út 66.

Rákóczi út 80.

 

 

 

hrsz

 

 

 

1475

1461

 

 

 

 

 

 

Elérhetőség

Szécsényi Városfejlesztő Kft. bolgarpicur@gmail.com